Personuppgifter!

Så hanterar vi dina personuppgifter!

Om du undrar något så kan du maila oss på info@hejframling.se

Dataskyddsförordningen (DSF) är från och med 25 maj 2018 svensk lag och ersätter PuL (Personuppgiftslagen). Lagen skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter.

Vad är en personuppgift?

Alla upplysningar om en fysisk person som indirekt och direkt kan användas för att identifiera någon som till exempel namn, bild, kontaktuppgifter och annan information. Vissa uppgifter har särskilt skyddsvärde.

Hej främling har och behandlar personuppgifter varje dag. Vår styrelse har fastslagit följande integritetspolicy för att du ska veta hur vi hanterar dina uppgifter i vår förening. Om något är svårt att förstå eller otydligt – tveka aldrig att höra av dig till oss på info@hejframling.se

Hej främlings integritetspolicy

Fastställd av föreningens styrelse den 17 april 2018.

Parter och ansvar för handlingen av dina personuppgifter
Föreningen Hej främling (802496-6080) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.  Föreningen har som ändamål att tillgängliggöra hälsofrämjande aktiviteter för alla, med fokus på individer och grupper i utanförskap.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att Hej främling ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att stötta administrativt vid aktiviteter (exempelvis för att stötta vid de regelbundna träffarna, specialarrangemang som tävlingar och årsmöten), kommunicera med initiativtagare, ambassadörer, deltagare (inbjudningar till veckoaktiviteter, information om inspirationsdagar) samt hantera ekonomiska transaktioner (utbetalning för inköp till verksamheten med mera). Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Uppsökande för att hitta initiativtagare för verksamheter
 • Hantering till följd av certifiering av initiativet
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens verksamhet
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar, inspirationsdagar samt årsmöte arrangerade av föreningen
 • Kontakt med styrelse, initiativtagare, ambassadör, volontärer och deltagare
 • Kontakt med samarbetsparter
 • Publicering av material på hemsida, sociala medier och trycksaker
 • Intresseanmälan till volontärbanken

Vilka delar vi personuppgifter med?
Föreningen använder externa verktyg i sitt dagliga arbete, såsom mailhanteringsprogram och molntjänster. Dock kommer personuppgifter inte att överföras till någon annan part utan direkt tillåtelse från dig. Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande

Vad har vi för laglig grund för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål (Laglig grund)

 • Uppsökande för att hitta initiativtagare för verksamheter (Samtycke)
 • Föreningsadministration (Avtal, rättslig förpliktelse)
 • Deltagande i föreningens verksamhet (Intresseavvägning)
 • Sammanställning av statistik och uppföljning (Intresseavvägning, samtycke)
 • Kontakt med föreningen (Intresseavvägning)
 • Utbildningar, inspirationsdag, årsmöte arrangerad av föreningen (Samtycke)
 • Kontakt med styrelse, initiativtagare, ambassadörer, volontärer och deltagare (Samtycke, intresseavvägning)
 • Kontakt med samarbetspartner (Avtal, samtycke, intresseavvägning)
 • Publicering av material på hemsida, sociala medier och trycksaker (Samtycke)
 • Volontärbank (Samtycke, intresseavvägning)
 • Hantering till följd av certifiering av initiativet (Avtal)

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår, exempelvis om aktiviteten är pågående, vilande eller avslutad. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifterna, att aktiviteten kan komma att bli aktiv igenom om statusen är att aktiviteten är passiv, kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som är eller varit styrelse, initiativtagare, ambassadör, volontär, möjliggörare, bidragsgivare eller på annat sätt aktiv i föreningen har flera rättigheter som vi vill att du ska känna till:

 • Du har rätt att få ett utdrag avseende föreningens behandling av dina uppgifter. Vid ett sådant utdrag kommer vi förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du kan enkelt begära ett registerutdrag genom att maila till info@hejframling.se.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. För att få uppgifter korrigerade så mailar du till info@hejframling.se
 • Du har rätt att bli raderad om ändamålet inte längre är giltigt, om du drar tillbaka ditt samtycke, om du får direktmarknadsföring som du motsätter dig, om personuppgifter har behandlats olagligt, om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet och om personuppgifterna avser ett barn. För att få uppgifter raderade så mailar du till info@hejframling.se.

 • Du har rätt att klaga på föreningens behandling av dina personuppgifter. Detta görs till Datainspektionen, datainspektionen.se.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på info@hejframling.se så gör vi allt för att skyndsamt bistå dig i din fråga eller önskan.

Rulla till toppen